Översikt

Plats:
Företag: TietoEVRY
Anställningsform:Undefined
Länk: https://se.indeed.com/viewjob?jk=e0185751db0ce230
Kontakta: mikael.rosling@tietoevry.com
Sista ansökningsdag:

Om tjänsten

remote type Hybrid locations Sweden, Uppsala time type Full time job requisition id R104389 You may apply to Tietoevry by selecting Apply and fill your application details to the form. You may also Apply by using LinkedIn and populate details to your application from your LinkedIn profile. Send your application at the latest on 08.01.2023. Frontend-utvecklare – Tietoevry Industry Är du en nyfiken och engagerad mjukvaruutvecklare och vill ansluta dig till ett av Nordens största techföretag? Då är det här rollen för dig! Vi söker en mjukvaruutvecklare som vill bli en del av Tietoevry Industry. Tietoevry Industry är en innovativ frontrunner specialiserad på segmentspecifik mjukvara och dataplattformstjänster. Vår mjukvara är designad i nära samarbete med våra kunder och baserad på vår omfattande branschkunskap och djupa expertis När du börjar på Tietoevry Industry som mjukvaruutvecklare: Du ingår i ett skickligt team av utvecklare och lösningsarkitekter där du lär dig nya saker tillsammans med dina kollegor Du kommer att utveckla fantastiska mjukvaruprodukter med ett helhetsansvar med hjälp av agila metoder Vår agila leveransmodell innebär att du kommer att delta i flera projekt samtidigt, vilket kräver förmåga att samarbeta och prioritera Vem vi letar efter Du har en universitetsexamen inom ett relevant område, kombinerat med flera års arbetslivserfarenhet och bakgrund inom agil mjukvaruutveckling, verktyg och driftsättning. Eller andra relevanta erfarenheter Du har erfarenhet av att utvecklas inom Angular Du har erfarenhet från och intresse för agila projekt och organisationer, såsom DevOps Brinner för att leverera utmärkt kundvärde genom att ha ett intresse för detaljerna såväl som för att lösa kundutmaningar genom att tillämpa kundaffärslogik i våra leveranser Har en bevisad meritlista för att leverera med kvalitet och ändå med flexibilitet när omständigheterna förändras Flytande språkkunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift Som person tror vi att du är en lagspelare som tar handling och visar ansvar för att organisera ditt arbete och lösa dina uppgifter. Med vår agila end-to-end utvecklingsprocess kommer du att fortsätta att både lära av och coacha dina kollegor, så kommunikation är viktigt för oss. Tekniken utvecklas snabbt, så att lära dig nya banbrytande tekniker är något du strävar efter att göra. Det vi också tror att du har Har erfarenhet av MVC Har erfarenhet av OIDC Har erfarenhet av Angular.js Vi erbjuder Vi erbjuder dig professionell tillväxt, meningsfulla projekt, öppen kultur och en enastående balans mellan arbete och privatliv! Vi erbjuder dig en möjlighet att skapa framtiden för en växande och snabbt växande och viktig sektor. Vi tror att vår organisationskultur är en viktig del för att du ska bli framgångsrik. Vi tillhandahåller en flexibel hybrid arbetsmodell som en del av vår kultur och vårt sätt att arbeta. Slutligen tror vi också på nyfikenhet och lärande som en livsstil där du behöver avlära och lära dig om varje dag när nya möjligheter dyker upp. Fick vi dig inspirerad? Vi ser fram emot din ansökan! Bifoga ditt CV eller LinkedIn-profil så kontaktar vi dig. Intervjuer kommer att hållas löpande, så vi uppmanar dig att söka redan idag. Om du har några frågor angående denna roll, vänligen kontakta rekryteringschef Mikael Rosling, mikael.rosling@tietoevry.com Hoppas vi hörs snart! Plats: Uppsala Vi utför bakgrundskontroller av alla slutkandidater . Tietoevry tackar nej till samtal från rekryteringsföretag . Tietoevry trivs med mångfald och vi välkomnar sökande av alla kön , åldrar , förmågor , etniciteter , inriktningar , övertygelser och bakgrunder . Om Tietoevry Tietoevry skapar målmedveten teknik som återuppfinner världen för gott. Vi är ett ledande teknikföretag med ett starkt nordiskt arv och global kapacitet. Baserat på våra kärnvärden öppenhet, tillit och mångfald, arbetar vi med våra kunder för att utveckla digitala framtider där företag, samhällen och mänskligheten frodas. Våra 24 000 experter globalt specialiserade på moln, data och mjukvara och betjänar tusentals företagskunder och offentliga kunder i mer än 90 länder. Tietoevrys årliga omsättning är cirka 3 miljarder euro och bolagets aktier är noterade på NASDAQ-börsen i Helsingfors och Stockholm samt på Oslo Børs. Bekanta dig med vad vi gör Skapar målmedveten teknik för att återuppfinna världen för gott _________________________________________________________ Frontend developer – Tietoevry Industry Are you a curious and engaged software developer and want to join one of the largest tech companies in the Nordics? Then this is the role for you! We are looking for a software developer who wants to be part of Tietoevry Industry. Tietoevry Industry is an innovative frontrunner specializing in segment-specific software and data platform services. Our software is designed in close collaboration with our customers and based on our extensive industry knowledge and in-depth expertise. When joining Tietoevry Industry as a software developer: You join a skilled team of developers and solution architects where you learn new things with your colleagues You will develop great software products with an end-to-end responsibility using agile methodologies Our agile delivery model means that you will participate in several projects at the same time, which requires the ability to collaborate and prioritize Who we are looking for You have a university degree in a relevant field, combined with several years of work experience and background in agile software development, tools, and deployment. Or other relevant experiences You have experience in developing in Angular You have experience from and interest in agile projects and organizations, such as DevOps Are passionate about delivering excellent customer value by having an interest in the details as well as on the context- solving customer challenges by applying customer business logic into our deliveries Have a proven track record to deliver with quality and yet with flexibility as circumstances change Fluent language skills in Swedish and English, verbally and writing As a person, we believe you are a team player who takes action and demonstrates responsibility to organize your work and solve your tasks. With our agile end-to-end development process, you will continue to both learn from, and coach your colleagues, so communication is important for us. Technology is developing fast, so learning new cutting-edge technologies is something you strive to do. We also believe you have Have experience in MVC Have experience in OIDC Have experience in Angular.js We offer We offer you professional growth, meaningful projects, open culture and an outstanding work-life balance! We offer you and opportunity to create the future of a growing and fast developing and important sector. We believe that our organizational culture is an important part of enabling you to be successful. We provide a flexible hybrid work model as part of our culture and way of working. Finally, we also believe in curiosity and learning as a lifestyle where you need to unlearn and relearn every day as new possibilities emerge. Did we get you inspired? We look forward to your application! Please attach your CV or LinkedIn-profile and we’ll reach out to you. Interviews will be held on a continuous basis, so we encourage you to apply today. If you have any questions regarding this role, please contact hiring manager Mikael Rosling, mikael.rosling@tietoevry.com Hope to hear from you soon! Location: Uppsala We perform background checks on all final candidates. Tieto evry declines calls from recruitment companies. Tieto evry thrives with diversity, and we welcome applicants of all genders, ages, abilities, ethnicities, orientations, beliefs, and backgrounds. About Tietoevry Tietoevry creates purposeful technology that reinvents the world for good. We are a leading technology company with a strong Nordic heritage and global capabilities. Based on our core values of openness, trust and diversity, we work with our customers to develop digital futures where businesses, societies, and humanity thrive. Our 24,000 experts globally specialize in cloud, data, and software, serving thousands of enterprise and public-sector customers in more than 90 countries. Tietoevry’s annual turnover is approximately EUR 3 billion and the company’s shares are listed on the NASDAQ exchange in Helsinki and Stockholm, as well as on Oslo Børs. Familiar yourself with what we do Creating purposeful technology to reinvent the world for good