Översikt

Plats: Norrkoping
Företag: Hire IT
Sista ansökningsdag: 2022-08-10
Länk: https://www.careerjet.se/jobad/sebe526c2eee41df810ccaa073f91fef15

Om tjänsten

Kunden efterfrågar en UI/UX-designer för att förstärka kundens designfunktion i dess uppdrag. Tillsammans med kundens designer kommer konsulten ha designeransvaret för alla webbgränssnitt i kundens egenutvecklade system, där flertalet är välbesökta externa tjänster som används av allmänheten och andra externa aktörer. Kundens appar har idag över 1 miljon användare och kundens väder på nätet ses av 3 miljoner besökare per vecka.

Kundens system utvecklas och förvaltas i olika utvecklingsteam som har olika behov av design. Designern kommer i första hand att jobba mot ett specifikt team, men kan behöva stödja andra team med mindre uppdrag. Dessutom uppmuntrar vi våra designer att använda varandra som bollplank vid designarbetet. Alla våra tjänster måste följa Webbtillgänglighetsdirektivet. Designfunktionen har, i samarbete med tillgänglighetsansvariga hos kunden, en viktig roll för att se till att vi uppfyller detta.

De inledande uppgifterna kommer att utföras i ett team som bl.a. utvecklar webbtjänster inom klimat och klimatanpassning, t.ex. kundens klimatanpassningsspel och en ny klimatscenariotjänst, och som också ansvarar för kundens öppna data.

Inom kundens team används agila metoder för att planera, genomföra och följa upp arbetet, något som konsulten ska ha erfarenhet av sedan tidigare, då detta är en viktig del i att skapa rätt utvecklingskultur inom våra team. Det dagliga arbetet styrs och leds av en teamcoach. Vi strävar efter att hjälpas åt med arbetsuppgifterna inom våra team, samtidigt som det krävs ett stort personligt engagemang och ansvar. Det är också viktigt med aktiv kunskapsöverföring till andra personer i teamet och i designfunktionen.

All design tas sedan en tid tillbaka fram enligt kundens designsystem, vilket är framtaget internt. Designsystemet gynnar effektiviteten och enhetligheten för myndighetens design och utvecklingen av kundens system. Designern kommer att använda sig av designsystemet, samt hjälpa till att hålla detta uppdaterat. Designsystemet är framtaget i Sketch och designleveranser görs främst i detta designverktyg, vilket innebär att konsulten måste vara bekväm med detta verktyg. Kunden använder också Adobe Design Suite, så att kunna detta verktyg är meriterande för konsulten. Design- och utvecklingsarbetet sker i nära samarbete med beställare/produktägare och utvecklarna i teamen, ofta med flera parallella tjänster och produkter på gång samtidigt.

Konsulten ska stödja teamet med designarbete från förstudier med slutanvändaren i form av behovsinsamling, till användningstester av koncept och färdig design med underlag som följer riktlinjerna från kundens designsystem. I våra processer är designern med tidigt i beställningsprocessen och förväntas ta en stor roll för att formulera och filtrera kraven från beställare så att resulterande design passar slutanvändarens behov, och också ryms inom de ekonomiska ramarna för uppdraget. Detta kräver en god förståelse av de utvecklingskostnader som genereras av framtagen design, men också ett nära samarbete med utvecklarna så att designen tar hänsyn till de eventuella tekniska begränsningar som kan finnas.

Designern förväntas också fortsätta att samarbeta aktivt med teamet under hela utvecklingsfasen så att den slutliga leveransen är i enighet med beställningen, t.ex. genom att vara ett bollplank och verifiera produkten mot framtagen design. Vid utformning av publika tjänster måste kunden ta hänsyn till olika typer av funktionsnedsättning då detta är ett lagkrav enligt WCAG 2.1 (AA). Erfarenhet av tillgänglighetsstandarder för webben är ett krav.

Utifrån kundens behov kan konsulten komma att byta team under avtalsperioden.

Minst kompetensnivå 3 enligt Kammarkollegiet:
Kunskap – hög kompetens inom aktuell roll.
Erfarenhet – är förebild för andra Konsulter på lägre nivå. Nivån uppnås normalt efter 4-8 års arbete inom aktuell roll.
Ledning – tar ansvar för delområde, kan leda en mindre grupp.
Självständighet – kan arbeta självständigt.

Skallkrav:

  • Offererad konsult ska ha gedigen och dokumenterad erfarenhet av att i rollen som UI/UX-designer i systemutvecklingsprojekt kunna planera och genomföra förstudier, ta fram koncept för en tjänst, inklusive de funktionella skisser som beskriver tjänstens flöde, samt utföra användningstester. Detta kommer att verifieras på intervju genom diskussion med en designer.
  • Offererad konsult ska visa en portfolio av tidigare genomförda uppdrag inom UI/UX-design under den eventuella intervjun.
  • Offererad konsult ska ha dokumentera erfarenhet i att samarbeta med utvecklare och förstå de utvecklingskostnader som genereras av olika designval. Detta kommer att verifieras på intervju genom diskussion med en utvecklare.
  • Offererad konsult ska ha minst ett års erfarenhet av och god kännedom om att utforma webbtjänster som är tillgänglighetsanpassade enligt WCAG-standard.
  • Offererad konsult ska ha minst ett (1) års erfarenhet av och god kännedom om designverktyget Sketch.
  • Offererad konsult ska obehindrat behärska svenska språket flytande i både tal och skrift, samt ha goda kunskaper såväl muntligt som skriftligt i engelska språket.

Börkrav:

  • Offererad konsult bör ha minst ett års erfarenhet av, och god kännedom om, designverktyget Adobe Design Suite (inklusive Illustrator).
  • Konsulten bör ha god vana av att använda sig av designsystem och kan använda existerande komponenter i ett sådant, samt identifiera när det är lämpligt att utöka innehållet i designsystemet. Erfarenheten kommer att verifieras på intervju genom att konsulten beskriver hur denne använt designsystem tidigare.
  • Offererad konsult bör ha designat tjänster för IOS- och Android-appar och förstår och har insikt i vad man bör tänka på gällande designnivå runt dessa plattformar.

Startdatum: 2022-09-01
Slutdatum: 2023-08-31
Option på förlängning: 12 månader x3
Ort: Norrköping. Distansarbete kan förekomma vartefter offererad konsult lärt känna kundens verksamhet.
Omfattning: 100%

Vi behöver din ansökan senast 2022-05-26!