INFORMATION OM CUSTOMERONLYS PERSONUPPGIFTSBEHANDLING

VI VILL ATT DU SKA VETA VARFÖR, HUR, OCH NÄR VI BEHANDLAR DINA PERSONUPPGIFTER.

 

Här informerar vi om hur vi behandlar dina personuppgifter och vilka skyldigheter vi har mot dig när vi behandlar dina personuppgifter.

Hos Customersonly är din integritet vår högsta prioritet. Det är kärnan i hur vi designar och bygger våra tjänster så att du kan lita på dem fullt ut och fokusera på att göra det bästa av och få ut så mycket som möjligt av de konsultuppdrag som vi förmedlar.

I de fall någon annan behandlar dina personuppgifter för Customersonlys räkning har Customersonly ingått särskilt personuppgiftsbiträdesavtal för att säkerställa att behandlingen uppfyller kraven i gällande regelverk och att dina rättigheter skyddas.

 

Vår integritetspolicy

I denna integritetspolicy kan du läsa vilka personuppgifter Customersonly samlar in från dig. Vi samlar in denna information eftersom vi har ett avtal med dig eller annars är i kontakt med dig gällande våra tjänster och produkter.

I denna policy får du mer information om:

 • Vilka personuppgifter vi behandlar och varför.
 • Hur länge vi sparar dina personuppgifter och den lagliga grunden för behandlingen.
 • De rättigheter som du som enskild kan utöva avseende vår behandling av dina personuppgifter.

Hur du kan kontakta oss i frågor rörande integritetsskydd och för att utöva dina rättigheter.

VEM ÄR REGISTERANSVARIG FÖR DINA PERSONUPPGIFTER?

Customersonly AB (organisationsnummer 556706-5981) är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som du tillhandahåller oss och ansvarar för dina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning.

Customersonly AB
Katarinavägen 15, vån 3
116 45 Stockholm, Sweden

KONTAKTA OSS

Om du har frågor rörande integritetsskydd eller vår personuppgiftsbehandling vänligen kontakta oss via telefon 08-463 03 00 eller epost dataprotection@customersonly.comOm du anser att Customersonly hanterar personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du kontakta oss på dataprotection@customersonly.com

Vår integritetspolicy

I denna integritetspolicy kan du läsa vilka personuppgifter Customersonly samlar in från dig. Vi samlar in denna information eftersom vi har ett avtal med dig eller annars är i kontakt med dig gällande våra tjänster och produkter.

Denna integritetspolicy gäller för följande kategorier.

  • Konsultköpare – representant för ett företag som har eller överväger att uppdra åt Customersonly att publicera ett konsultförfrågningsuppdrag eller annars har anlitat Customersonly för att förmedla ett konsultuppdrag.
  • Konsultleverantörer – representant för ett konsultföretag/byrå som är eller är i dialog om att ansluta sig till Customersonlys konsultförmedlingstjänst.
  • Konsult – konsult som har anslutit sig till Customersonlys konsultförmedlingstjänst.
  • Partners – företrädare för Customersonlys andra affärspartners än konsultköpare, konsultleverantörer och konsulter.
  • Webbanvändare – person som besöker vår webbplats.

Våra konsultköpare är i regel företag och de personuppgifter som Customersonly behandlar i denna kategori är därmed personuppgifter hänförliga till de personer som representerar konsultköparen hos oss. Som representant för en konsultköpare gentemot Customersonly behandlas dina personuppgifter i den mån det är nödvändigt för att administrera kundförhållandet och relationen till konsultköparbolaget. Behandlingen grundas på det berättigade intresse Customersonly har i att kunna uppfylla sina åtaganden gentemot konsultköparbolaget.

 

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

 • För att skapa ett konto och publicera, utvärdera och förbättra uppdrag.
 • För att svara på förfrågningar och serviceärenden. Om du kommunicerar med oss via e-post, SMS eller annan form av kommunikation, behandlar vi informationen som finns där för att svara dig.
 • För att skicka marknadsföringsmaterial till särskilda events, reklam, program, erbjudanden, undersökningar, tävlingar och marknadsundersökningar, såvida du inte motsätter dig det.

 

Vilka typer av personuppgifter hanterar vi?

Vi sparar information som du ger oss, till exempel namn, tjänst, företag, telefonnummer och e-postadress. Vi behandlar också den information vi erhåller genom din användning av våra tjänster eller besök på våra webbplatser, till exempel IP-adress.

 

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Customersonly behandlar personuppgifter konfidentiellt och med största försiktighet.
Personuppgifterna lagras i säkra login-skyddade system och är endast tillgängliga för Customersonlys anställda i den utsträckning det behövs för att utföra deras arbete.

Uppgifter som namn och e-postadress kan vidarebefordras till tredje part, endast för att tillhandahålla de marknadsföringstjänster som anges ovan.

 

På vilken rättslig grund behandlas dina personuppgifter?

Behandlingen av dina personuppgifter genomförs för att fullgöra avtal med din arbetsgivare samt efter en intresseavvägning avseende marknadsföring och service.

 

Hur länge sparar vi dina uppgifter?

För att kunna uppfylla våra åtaganden gentemot konsultköparen kommer Customersonly att spara dina personuppgifter så länge avtalet med konsultköparen är i kraft. Om vi informeras om att du inte längre är en representant för konsultköparen kommer vi dock att radera dina personuppgifter. Notera att Customersonly kan komma att behöva viss spara information om dig längre än vad som anges ovan i den mån vi är skyldiga att göra så enligt lag, förordning eller myndighetsbeslut.

Våra konsultleverantörer är i regel företag och de personuppgifter som Customersonly behandlar i denna kategori är därmed personuppgifter hänförliga till de personer som representerar konsultleverantören gentemot Customersonly. Som representant för en konsultleverantör behandlas dina personuppgifter i den mån det är nödvändigt för att administrera uppdragsförhållandet eller relationen med konsultleverantörsbolaget. Behandlingen grundas på det berättigade intresse Customersonly har i att kunna uppfylla sina åtaganden gentemot konsultleverantörsbolaget.

 
Varför behandlar vi dina personuppgifter?
 • För att skapa ett konto och för att utvärdera och förbättra uppdrag.
 • För att svara på förfrågningar och serviceärenden. Om du kommunicerar med oss via e-post, SMS eller annan form av kommunikation, behandlar vi informationen som finns där för att svara dig.
 • För att skicka marknadsföringsmaterial till särskilda events, reklam, program, erbjudanden, undersökningar, tävlingar och marknadsundersökningar såvida du inte motsätter dig det.

 

Vilka typer av personuppgifter behandlar vi?

Vi behandlar information som du ger oss, till exempel namn, tjänst, företag, telefonnummer och e-postadress. Vi behandlar också den information vi erhåller genom din användning av våra tjänster eller besök på våra webbplatser, till exempel IP-adress.

 

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Customersonly behandlar personuppgifter konfidentiellt och med största försiktighet. Personuppgifterna lagras i säkra login-skyddade system och är endast tillgängliga för Customersonlys anställda i den utsträckning det behövs för att utföra deras arbete. Uppgifter som namn och e-postadress kan vidarebefordras till tredje part, endast för att tillhandahålla de marknadsföringstjänster som anges ovan.

 

På vilken rättslig grund behandlas dina personuppgifter?

Behandlingen av dina personuppgifter genomförs för att fullgöra avtal med konsultleverantörsbolaget samt med intresseavvägning som rättslig grund.

 

Hur länge sparar vi dina uppgifter?

För att kunna uppfylla våra åtaganden gentemot konsultleverantörsbolaget kommer Customersonly att spara dina personuppgifter så länge avtalet med konsultleverantören är i kraft. Om vi informeras om att du inte längre är en representant för konsultleverantören kommer vi dock att radera dina personuppgifter. Notera att Customersonly kan komma att behöva viss spara information om dig längre än vad som anges ovan i den mån vi är skyldiga att göra så enligt lag, förordning eller myndighetsbeslut.

Som konsult ansluten till vår konsultförmedlingstjänst har du ingått ett avtal med Customersonly. Customersonly behandlar dina personuppgifter är för att fullfölja sina åtaganden i enlighet med detta avtal som du ingått med Customersonly.

 

Varför behandlar vi dina personuppgifter?
 • För att skapa en konsultprofil i samband med registrering av dig i vår databas. Profilen sammanställs för att matcha konsulter med specifika projekt. Vidare kan kontaktinformationen på konsultprofilen användas för att nå konsulten för att efterhöra om konsulten har intresse av ett specifikt projekt.
 • I det fall du går vidare i en uppdragsprocess kan Customersonly komma att behandla uppgifter om dig som dina referenspersoner lämnar till oss.
 • För att skapa ett konto, behandla betalningar, tidsrapportering och fakturering av aktiva uppdrag, sammanställa statistik, utvärdera och förbättra uppdrag.
 • För att delta i konsultupphandlingar enligt lagen om offentlig upphandling (LOU).
 • För att svara på förfrågningar och serviceärenden. Om du kommunicerar med oss via e-post, SMS eller annan form av kommunikation, behandlar vi informationen som finns där för att svara dig.
 • För att skicka marknadsföringsmaterial till särskilda events, reklam, program, erbjudanden, undersökningar, tävlingar och marknadsundersökningar, såvida du inte motsätter dig det.

 

Profilering och automatiserat beslutsfattande

Själva kärnan i våra tjänster kan sägas utgöras av den matchning vi gör av din konsultprofil mot konsultuppdrag. Denna matchning innefattar vad som i dataskyddsreglerna benämns profilering och i viss mån också vad som där benämns automatiserat beslutsfattande. Som en del av vårt engagemang för din integritet vill vi i det följande beskriva vad profilering och automatiserat beslutsfattande innebär och hur du drar fördel av detta.

 

Vad är automatiserat beslutsfattande och profilering?

EU:s dataskyddsförordning (GDPR) tillhandahåller följande definitioner:

 • Automatiserat individuellt beslutsfattande: att fatta ett beslut om en enskild individ som enbart grundas på automatiserat beslutsfattande (till exempel enbart använda datorer och algoritmer utan någon mänsklig inblandning i beslutsprocessen).
 • Profilering: varje form av automatisk behandling av personuppgifter som består i att dessa personuppgifter används för att bedöma vissa personliga egenskaper hos en fysisk person, i synnerhet för att analysera eller förutsäga denna fysiska persons arbetsprestationer, ekonomiska situation, hälsa, personliga preferenser, intressen, pålitlighet, beteende, vistelseort eller förflyttningar.

 

Hur förlitar sig Customersonly på automatiserat beslutsfattande och profilering?

Automatiserat beslutsfattande och profilering är osynliga funktioner som utgör kärnan i Customersonlys förmedling av konsulttjänster. När Customersonly gör urvalet bland konsulter för specifika konsultuppdrag görs en delvis automatiserad sortering baserad på de profiluppgifter som du som konsult har lämnat till Customersonly och andra uppgifter om dig som Customersonly samlat. Sådana andra uppgifter kan t.ex. vara vad dina tidigare konsultuppdrag innefattat och vilka konsultköparna varit.

I dataskyddsförordningen skiljs mellan endast automatiserat beslutsfattande och annat automatiserat beslutsfattande. För behandlingar som utgör endast automatiserat beslutsfattande finns särskilda regler. Det automatiserade beslutsfattandet och profileringen som sker när Customersonly matchar din konsultprofil med konsultuppdrag är inte endast ett automatiskt beslutsfattande. Det slutliga urvalet av konsulter för konsultuppdrag görs alltid av en av Customeronlys anställda.

Det automatiserade beslutsfattandet och profileringen utgör en nödvändig del av Customersonlys konsultförmedlingstjänst och den utförs för att fullfölja det avtal som Customersonly har med dig som konsult. Behandlingen innebär att vi kan se till att du väljs ut för de konsultuppdrag som passar för just dig. Denna matchningsfunktion är kärnan för våra tjänster och vi arbetar ständigt för att förbättra den för att erbjuda dig och våra konsultköpare bästa möjliga matchning.

 

Vilka typer av personuppgifter behandlar vi?

Customersonly behandlar de personuppgifter som omfattas av din konsultprofil, samt uppgifter du tillhandahåller oss avseende dina yrkesmässiga intressen, och övrig information som avser din kompetens för uppdrag.


Om du skapar ett konto för att ansöka om ett uppdrag, samlar vi in följande typer av personuppgifter från dig:

 • Personnummer, nationellt identifierings- eller annat statligt utfärdat identifikationsnummer.
 • Kontaktinformation, t.ex. ditt namn, din adress, telefonnummer och e-postadress, Cookie-ID.
 • Bifogad information som intyg och referensbrev, anställnings- och utbildningshistorik.
 • Språkkunskaper och övriga arbetsrelaterade färdigheter.
 • Födelsedatum.
 • Kön.
 • Betalningsinformation, bankgiro.
 • Medborgarskap och arbetstillståndsstatus.
 • Konsultsäljarens skatterelaterade uppgifter som F-Skatt, betalda skatter.
 • Uppgifter som tillhandahållits av referenser.

Ibland behandlar Customersonly också personuppgifter som vi har samlat in från dig eller tredje part, exempelvis om du vid registrering har valt att hämta dina personuppgifter från din Linkedin-profil. Om du väljer att göra detta får Customersonly tillgång till de personuppgifter som du själv valt att uppge på din Linkedin-profil.

 

Customersonly accepterar inte konsultprofiler som innehåller känslig information som information om religion, fackföreningstillhörighet, information om sjukdomar, hälsa, sexuell läggning eller liknande.

 

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Customersonly behandlar personuppgifter konfidentiellt och med största försiktighet. Persondata lagras i säkra login-skyddade system och är endast tillgängliga för Customersonlys anställda i den utsträckning det behövs för att utföra deras arbete.

 

Du kommer att bli kontaktad innan dina personuppgifter skickas till en kund eller potentiell kund för ett specifikt uppdrag.

 

På vilken rättslig grund behandlas dina personuppgifter?

Behandlingen av dina personuppgifter genomförs för att fullgöra Customersonlys avtal med dig.

 

Hur länge sparar vi dina uppgifter?

För att kunna uppfylla våra åtaganden gentemot dig så har Customersonly rätt att spara dina personuppgifter så länge avtalet med dig är i kraft. [Customersonly genomför dock regelbundna rensningar av databasen med konsultprofiler för att radera inaktiva konton. Normalt raderas konton som varit inaktiva i 3 år.] Notera att Customersonly kan komma att behöva spara viss information om dig även efter att avtalet har upphört i den mån vi är skyldiga att göra så enligt lag, förordning eller myndighetsbeslut.

Varför använder vi dina personuppgifter?

Våra partners är i regel företag och de personuppgifter som Customersonly behandlar i denna kategori är därmed personuppgifter hänförliga till de personer som representerar partnern gentemot oss. Som representant för en partner behandlas dina personuppgifter i den mån det är nödvändigt för att administrera eventuellt avtalsförhållande eller relation med partnern. Behandlingen grundas på det berättigade intresse Customersonly har i att kunna uppfylla sina åtaganden gentemot partnern.

 

Vilka typer av personuppgifter behandlar vi?

Vi behandlar information som du ger oss, till exempel namn, tjänst, företag, telefonnummer och e-postadress. Vi behandlar också den information vi erhåller genom din användning av våra tjänster eller besök på våra webbplatser, till exempel IP-adress.

 

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Customersonly behandlar personuppgifter konfidentiellt och med största försiktighet. Personuppgifterna lagras i säkra login-skyddade system och är endast tillgängliga för Customersonlys anställda i den utsträckning det behövs för att utföra deras arbete.

 

På vilken rättslig grund behandlas dina personuppgifter?

Behandlingen av dina personuppgifter sker med intresseavvägning som grund.

 

Hur länge sparar vi dina uppgifter?

Customersonly kommer att spara dina personuppgifter så länge relationen med partnern du representerar består. Om vi informeras om att du inte längre representerar partnern kommer Customersonly att radera dina personuppgifter. Notera att Customersonly kan komma att behöva spara viss information om dig längre vad som beskrivs ovan i den mån vi är skyldiga att göra så enligt lag, förordning eller myndighetsbeslut.

Customersonly använder cookies på webbplatsen www.customersonly.com för att optimera din upplevelse, men det är inget som är nödvändigt för att webbplatsen ska fungera. Du kan alltså välja att inte tillåta vår användning av cookies.

Vad är cookies?

Cookies är små textfiler med information som lagras på din dator när du besöker en webbplats (även surfplattor med internetuppkoppling och telefoner omfattas). Cookies används för att få webbsidor att fungera mer effektivt men även för att ge viss information till ägaren till en hemsida. Cookies gör det möjligt att hålla isär olika användare från varandra, vilket i sig kan ge respektive användare en mer positiv upplevelse av webbplatsen.

 

 

 

Vilka typer av personuppgifter behandlar vi och på vilket sätt?

Ditt cookie-ID kan komma att kopplas till de personuppgifter som du själv delger oss och som samlas in i anslutning till att du registrerar ett konto.

 

Vem har tillgång till dina personuppgifter?


De personuppgifter som behandlas när du använder vår webbplats är tillgängliga för anställda hos Customersonly som arbetar med webbplatsoptimering. Dina personuppgifter kan även vidarebefordras till tredje part såsom exempelvis Google Analytics men då endast i syfte att tillhandahålla ovan angivna tjänster till dig, analysverktyg i syfte att samla in statistik för att optimera vår webbplats och presentera relevant material för dig.

 

På vilken rättslig grund behandlas dina personuppgifter?

Personuppgiftsbehandlingen sker med samtycke som rättslig grund eller med stöd av intresseavvägning.

Du har möjlighet att hindra att cookies lagras i din dator och kan när som helst återkalla ditt samtycke genom inställningarna i din webbläsare. Du kan då välja att blockera samtliga cookies eller enbart vissa cookies. Du kan också när som helst radera sådana permanenta cookies som har lagrats på din hårddisk. Om du väljer att ställa in din webbläsare så att den inte tillåter användning av cookies från Customersonly så kan det dock innebära att vissa tjänster inte kan användas eller att Customersonlys webbplats inte fungerar korrekt i alla avseenden.

Utöver att kategorianpassa hanteringen av personuppgifter kan vi också behandla dina personliga uppgifter utan ditt föregående samtycke för vissa legitima affärsändamål, och med intresseavvägning som rättslig grund, vilket inkluderar några eller alla av följande:

 • Där bearbetningen gör det möjligt för oss att förbättra, modifiera, personifiera eller på annat sätt förbättra våra tjänster och kommunikation till gagn för dig.
 • Att identifiera och förebygga bedrägeri.
 • För att förbättra och upprätthålla säkerheten för våra nätverks- och informationssystem.
 • För att bättre förstå hur människor interagerar med våra webbplatser.
 • Att kontakta dig om konsult- och uppdragsrelaterad information som vi tror kommer att vara av intresse för dig.
 • Att bestämma effektiviteten av kampanjer och reklam.

När vi behandlar data för dessa ändamål kommer vi att se till att vi alltid skyddar dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning och tar hänsyn till dessa rättigheter.

HUR VI SAMLAR IN OCH SKYDDAR DINA PERSONUPPGIFTER

Vi samlar in personuppgifter om dig på flera olika sätt i enlighet med vad vi har beskrivit under varje kategori av personuppgiftsbehandling i denna policy.

Personuppgifterna lagras inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EEA), men kan även överföras till och behandlas i ett tredje land. All sådan överföring av dina personuppgifter ska ske i enlighet med gällande lagstiftning och endast till tredje länder som har förklarats erbjuda en adekvat skyddsnivå genom ett beslut av kommissionen om adekvat skydd.

Customersonly har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter från obehörig åtkomst, manipulation och förlust. Customersonly uppdaterar kontinuerligt sina säkerhetsåtgärder i enlighet med teknikutvecklingen.

I de fall någon annan behandlar personuppgifter för Customersonlys räkning har Customersonly ingått särskilt personuppgiftsbiträdesavtal för att säkerställa att behandlingen uppfyller kraven i dataskyddsförordningen och att den registrerades rättigheter skyddas.

DINA RÄTTIGHETER SOM REGISTRERAD HOS CUSTOMERSONLY

Du som registrerad har alltid rätt att kontakta oss om du vill ha information om de personuppgifter vi har om dig eller åberopa någon av dina rättigheter. Med undantag för de begränsningar som följer av gällande lag innebär dina rättigheter i korthet rätt att:

Återkalla samtycke

Om vår personuppgiftsbehandling grundar sig på ett samtycke har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke för behandling av personuppgifter. Detta påverkar dock inte lagligheten av den behandling som ägde rum innan ditt samtycke återkallades.

 

Rätt till tillgång/registerutdrag

Du har rätt att både få bekräftelse på om dina personuppgifter behandlas, samt information om hur dina personuppgifter behandlas. Du har också rätt att få en kopia på de personuppgifter som är under behandling.

Rätt till rättelse och komplettering

Du har rätt att få felaktiga personuppgifter rättade. Du har också rätt att komplettera ofullständiga uppgifter genom att tillhandahålla information.

Rätt till radering

Du har rätt att begära att få dina personuppgifter borttagna. I vissa fall kan din begäran nekas, till exempel om vi behöver dina uppgifter för att fullgöra vårt avtal med dig eller uppfylla våra rättsliga förpliktelser.

Några exempel på fall när du inte kan få dina personuppgifter raderade:

 • Du har ett pågående uppdrag som förmedlats av Customersonly.
 • Uppgifterna fortfarande behövs för det ändamål de behandlats för.
 • Det inte finns tyngre vägande skäl för fortsatt behandling än för att upphöra med behandlingen.
 • Uppgifterna är en del av bokföringsmaterial, till exempel vid betalningstransaktioner, reklamationer eller andra ekonomiska anspråk eller vid en fakturarelation.

 

Rätt till begränsning av behandling

Du har under vissa förutsättningar rätt att begära att vi tillfälligt eller permanent avbryter bearbetning av alla eller vissa av dina personuppgifter. Detta gäller bland annat om du bestrider uppgifternas korrekthet och Customersonly därmed måste kontrollera detta.

Rätt till dataportabilitet

Du har under vissa förutsättningar rätt att få ut de personuppgifter du lämnat till oss och som rör dig. Detta ska i sådana fall lämnas ut i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Du har rätt att överföra dessa personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig om behandlingen grundar sig på ditt samtycke eller sker automatiserat. Om det är tekniskt möjligt har du rätt att be Customersonly överföra personuppgifterna direkt från oss till annan personuppgiftsansvarig.

Rätt att inge klagomål

Om du anser att Customersonly hanterar personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du kontakta oss via epost: dataprotection@customersonly.com eller telefon +4684630300

Du har även rätt att lämna klagomål till en behörig tillsynsmyndighet. I Sverige är den behöriga tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

E-postadress: datainspektionen@datainspektionen.se
Besöksadress: Drottninggatan 29, plan 5
Datainspektionen, Postadress Box 8114, 104 20 Stockholm
Telefon: 08-657 61 00

 

UPPDATERING AV DENNA INTEGRITETSPOLICY

Denna information kan komma att uppdateras. Senaste versionen finns alltid publicerad här. Om vi gör väsentliga förändringar i hur vi hanterar dina personuppgifter kommer vi att meddela dig.

Senaste uppdatering 15 april 2019.